Neuvontapalvelut

Henkilöstöhallinto on täynnä hajanaisia sopimusoikeudellisia ja lainsäädännöllisiä yksityiskohtia, niiden tulkintoja ja oikeuskäytäntöjä. Näiden yhteen kokoaminen vaatii monipuolista ja laajaa asiantuntemusta. Pienikin väärä tulkinta johtaa pahimmillaan pitkäkestoiseen, hankalaan ja kalliiseen oikeusprosessiin sekä toiminnallisiin viiveisiin. Jo asioiden valmisteluvaiheessa on syytä varmistaa toimien oikea toteutustapa silloin kun omat resurssit eivät syystä tai toisesta riitä. 

Effedu antaa neuvoja, ohjeita ja asiantuntemusta liittyen:

 
 
Työ- ja virkaehtosopimuksiin
Henkilöstöhallinnon lainsäädäntöön
Oikeudellisiin asioihin
Työsopimukset, virkaehtosopimukset

Effedu auttaa  yleissitovan työehtosopimuksen (v. 2015 165 kpl) ja sen lisäksi normaalisitovien työehtosopimusten soveltamiskysymyksissä. Työnantajille (yritys/yhteisö) selvitetään sovelletaanko normaalia vai yleissitovaa työehtosopimusta ja mitä sillä tarkoitetaan, milloin työsopimuksissa voidaan sopia työehtosopimusta huonommista ehdoista, voidaanko työnantajakohtaisesti solmia oma työehtosopimus ja miten järjestäytymättömän työnantajan (ei kuulu työnantajaliittoon) tai järjestäytymättömän työntekijän (ei kuulu alan ammattiliittoon) kohdalla kulloinkin toimitaan.

Palvelussuhteen alkamiseen, jatkumiseen ja päättymiseen liittyvät asiat Palkkaus Työaika Vuosiloma Työ- ja virkavapaat Kustannusten korvaaminen Lomauttaminen Osa-aikaistaminen Luottamusmiesasiat yms.

Harkinnanvaraiset asiat Mitkä ovat harkinnanvaraisia työnantajan päätettävissä olevia asioita Miten niistä päätetään Milloin keskustelu tai neuvottelu ammattijärjestön kanssa riittää ja milloin saavutettava yksimielisyys Mitkä asiat kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin (=direktio-oikeus) yms.

Paikallinen sopiminen Mistä saa paikallisesti sopia Sopijaosapuolet Menettelytavat sopimisessa Sopimusten voimassaoloaika ja irtisanominen

Neuvottelumenettely ja toimintatavat sopimusten tulkintaerimielisyyksissä Mistä asioista tulee neuvotella Neuvottelumenettely Osapuolet Aikataulutus yms. asiat.

Henkilöstöhallinnon lainsäädäntö

Effedu auttaa syvällistä osaamista edellyttävän, alati muuttuvan ja laajan henkilöstöhallinnon lainsäädännön tulkintakysymyksissä. Tärkeimmät henkilöstöhallinnon lait, joista Effedu tarjoaa neuvontaa ja ohjeistusta ovat:

 • Työehtosopimuslaki                              
 • Työaikalaki
 • Vuosilomalaki
 • Laki kunnallisesta viranhaltijasta
 • Valtion virkamieslaki
 • Opintovapaalaki ja –asetus
 • Vuorotteluvapaalaki
 • Yhteistoimintalainsäädäntö
 • Sairausvakuutuslaki
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Tasa-arvolaki
 • Hallintolaki
 • Henkilötietolaki
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
Oikeudelliset asiat

Effedun oikeudellisilla palveluilla pyritään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ratkaisemaan työelämän ristiriitatilanteita. Ongelmat voivat  liittyä 

Palvelussuhteen alkamiseen Määräaikaisuuden peruste Toimen/viran täyttäminen Kelpoisuus Koeaika yms.

Työntekijän ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin Syrjintä Tasa-arvo Velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaiselle Vuokratyövoiman käyttäminen yms.

Työ- ja virkavapaisiin Perhevapaat Opintovapaa Vuorotteluvapaa yms.

Palvelussuhteessa tapahtuviin muutoksiin
Lomauttaminen Osa-aikaistaminen Toisiin tehtäviin siirtäminen yms.

Palvelussuhteen päättämiseen Varoituksen antaminen Kuuleminen Irtisanominen Purkaminen yms.

Muutoksenhakuun Kunnallis- ja hallintovalitus oikaisuvaatimus

 

Asiakirjapalvelut

Ruuhkahuippu-, henkilöstövajaus - yms. kiireellisissä tilanteissa Effedu auttaa laadukkaasti ja monipuolisesti erilaisten henkilöstöhallinnon asiakirjojen laadinnassa. Palveluiden tarjoaminen tukee taloudellisempien ja tehokkaampien toimintamallien ja ratkaisujen toteuttamista. Tarjotut palvelut vapauttavat omat resurssit siihen mikä parhaiten osataan ja hallitaan.  Tukee annetaan mm. seuraavien asiakirjojen valmistelutehtävissä:

 • Ohjeet, sopimukset, esitykset yms. 
 • Valitukset, oikaisuvaatimukset ja niiden vastaukset
 • Riita-asioihin liittyvät asiakirjat
 • Lausunnot ja lausumat
 
 

Materiaalipankki ohjeista, oikeuskäytännöstä, julkaisuista ....

Effedu toimittaa valmistelumateriaalia toimintojesi tueksi. Asiaan liittyvää ohjeistusta, sopimuksia, oikeuskäytäntöä, kannanottoja, artikkeleita ja muita julkaisuja. Henkilöstöhallintoön liittyvät päätökset roikkuvat "tyhjän päällä" ellei asiaan liittyvä lainsäädäntö, työ- ja virkaehtosopimukset ja niiden soveltamisohjeet sekä vallitseva oikeuskäytäntö ole tuttua tai niiden tulkitsemisesta ei ole riittävää osaamista..

Valmistelu- ja oheismateriaalista laaditaan tarvittaessa lyhennelmiä ja yhteenvetoja esim. suoraan asiakirjoissa käytettäviksi. Saat niiden avulla asiasi ymmärrettävään muotoon, lisäät luotettavuutta ja todennäköisesti myös luettavuutta. Paikallista asiantuntemusta edellyttävän osuuden valmistelee asiakas itse.

Materiaalipalvelu on käyttökelpoinen oman osaamisen täydentämisen lisäksi myös kun halutaan perehtyä syvällisesti asiaan tai halutaan kehittää omaa osaamista tulevaisuutta silmällä pitäen. Asiantuntemuksen lisäämisellä vältetään parhaiten ongelma- ja ristiriitatilanteet ja saavutetaan säästöjä.

 
Asiantuntijapalvelut
 

Asiantuntijapalveluiden käyttöohjeita

Pienimuotoinen neuvontapalvelu

Pienimuotoisia tiedusteluja voi lähettää Effeduun suoraan sähköpostitse Ole yhteydessä sivun kautta. Saatuun sähköpostiin vastataan toimittamalla hinnoitteluperiaatteet ja vastauksen antamisen aikataulu viimeistään neljän päivän kuluessa tiedustelun saapumisesta (poikkeusaikataulut lomiin yms. liittyen ko. sivun otsikon alla). Tämän jälkeen tiedustelun lähettäjältä odotetaan ennen vastauksen antamista hinnoittelun periaatteiden ja aikataulun kirjallista hyväksymistä.

Pienimuotoisesta neuvontapalvelusta voidaan sopia myös toistaiseksi voimassa olevalla kirjallisella toimeksiantosopimuksella (= ostetaan haluttu määrä palveluaikaa viikossa, esim. yksi tunti/vk); sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanominen tulee tehdä aina kirjallisesti.

Laajat toimeksiannot

Laajoista tehtävistä laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus, jossa sovitaan työn laadusta, aikataulusta, palkkiosta, kulujen korvaamisesta yms. Alustavat tiedustelut lähetetään sähköpostitse Ole yhteydessä sivun kautta kertomalla lyhyesti toimeksiannon laadusta ja laajuudesta. Siihen vastataan viimeistään neljän päivän kuluessa lähettämällä kirjalliset toimeksiantosopimuksen toiminta- ja hinnoitteluperiaatteet ja ehdotetaan puhelinneuvotteluajankohtaa, jossa käydään läpi toimeksiannon yksityiskohdat. Toimeksianto toteutuu vasta molempien osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella toimeksiantosopimuksella.

Toimeksiantosopimuksen aikataulusta sovitaan aina yhteisesti.